رعايت حقوق زنان در شهر

احساس امنيت،حقوق برابر شهروندي، برخوداري از سهم برابر از شهر براي همه اقشار جامعه بايد رعايت شود و بخش عمده ان به دست خود ماست ،حقوق مان را بشناسيم و در صدد محقق شدن آن برآييم ...

زنان نيز به عنوان نيمي از جامعه بايد به دور از هر گونه خشونت فيزيكي و روحي و رواني بتوانند در سلامت زندگي و ايفاي نقش كنند .#حقوق_شهروندی #زنان #نفي_خشونت_عليه_زنان #امنيت_اجتماعي


/ 0 نظر / 55 بازدید