اخلاق جنسیتی چیست ؟ (1)

50/ کل جمعیت جهان و ایران زنان هستند. در ایران بین 45 تا 52% جمعیت زنان و مردان متغیر بوده است.75%ساعات کاری چه داخل و چه خارج از خانه را زنان انجام می دهند . کارهای پرتراکم (غیر مدیریتی) مال خانم هاست .در عوض کارهای کم تراکم (رهبری و مدیریتی) به دلیل حضورمردان در جامعه در دست مردان است 10% درآمد جهانی مربوط به زنان است ولی مالکیت اموال و دارایی های ثبت شده آنان 1%است. . در سال 2013 در جهان 51%زنان 15 سال به بالا از نظر اقتصادی فعال بوده اند اما نه به این معنی که در آمدش را می توانند کنترل کند و خود خرج کنند. از سال 45تا 75 نرخ اشتغال زنان از 2/8 به 9/12 رسیده است . از زمان جنگ و بعد از آن خودشان از کار کنار رفتند بعضی به دلیل مسائل جنگ خانه نشین شدند. سال 83 پیش بینی کردند که سال 88 نرخ اشتغال 2/16 باشد. اما طبق آمار سال 1391 نرخ مشارکت اقتصادی زنان1/14 می باشد. طبق آخرین آمار جمعیت زنان 37 میلیون می باشد ولی نرخ اشتغال افزایش نشان نمی دهد. از طرفی، نرخ حضور زنان در آموزش عالی چقدر می باشد؟ در دنیای اقتصاد محور زن و مرد مطرح نیست، چه اتفاقی افتاده که بعضی سیاست های نامحسوس سازمانی در استخدام ها تبعیض قائل می شوند؟چه اتفاقی افتاده که زنان از روابط اداری ناراضی هستند؟ به یک خانم گفتند که دیگر سرکار نیاید چون خوش چهره بود و مردان می خواستند هر صبح بروند به او سلام کنند . بیاید آموزش جنسیتی را ضرورت بدانیم و آموزش دهیم .
نرخ با سوادی در سال 90 در زنان 1/81 و در مردان 4/88 بوده است .
رشد جنسیتی از سه شاخص زیر به دست می آید :
1- بهداشت
2- آموزش
3- اقتصاد و کسب درآمد
طبق شاخص های جهانی جایگاه ایران و رتبه ی زنان به مردان در شاخص توسعه انسانی hdi 75 می باشد. در خصوص شاخص های توسعه مرتبط با جنسیت gdiما رتبه ی 128 هستیم . میانگین سال های آموزش در دنیا 6سال است ولی ما 7سال و یک ماه برای زنان و 8 سال و یک ماه برای مردان درخصوص سرانه درآمد با برابری قدرت خرید نسبت به دلار 2012ایران رتبه 110 را دارد . شاخص نابرابری جنسیتی اگر صفر باشد خیلی خوب است .و هر چه به یک نزذیک تر باشد ، نابرابری بیشتر و تبعیض جنسیتی بیشتر است . نابرابری جنسیتی در کشور ما باید صفر باشد در صورتی که ما از 5 هم بالا تر هستیم . در کشورهای غربی سازمان ها دستورالعمل دارند از مدارس شروع می کنند . ما در پارلمان هنوز دارای رتبه ی 181 هستیم .
sex نوع جنس است.Gender معرف روابط اجتماعی میان مردان زنان است .کلیة نقش ها و رفتارهایی که به هر جنس زن یا مرد در جامعه لازم می شود نقش های جنسیت گفته می شود که پویا هستند و طی زمان در تغییر هستند.ما حاضریم گردنمان برود ولی به بعضی اعتقاداتمان خدشه وارد نشود اگر دختر من و شما در آمریکا به دنیا می آمد روابطش در آن چارچوب شکل می گرفت ولی ما در ایران هستیم. من به شرکتی در فرشته رفتم نوشته بود همه باید به هم آقا و خانم بگویند چون متوجه شدند صمیمیت پیش از حدبه راندمان کار لطمه زده است.Gender training به ما دیکته می کند به محض ورود یک خانم یا یک آقای جوان به سیستم، کد اخلاق در رفتار را بدهیم . خیلی از شرکت ها کد های رفتاری به پرسنل می دهند . چینی ها دارند روی کارهای اخلاقی و رفتاری کار می کنند حتی در مورد اینکه در یک جلسه چه پایی روی چه پایی بیفتد ، چه واژه های در سازمان مجازند به هم بگویند؟ چند نفر به منشور اخلاقی پایبندند؟ آگاهی جنسیتی درک این تفاوت ها بین زنان و مردان شاغل است. نقش هایی که با توجه به ویژگی های بیولوژی آنها ، می توانیم به زنان و مردان بدهیم .
این تفاوت ها باید در نظر گرفته شود. باید مشاغل باتوجه به نظام ارزشی و تفاوت های بیولوژی و روانشناسی در نظر گرفته شود. آگاهی از تفاوت ها ، نقش ها یی را شکل می دهد که باید به افراد بدهیم . نکته مهم این است که افزایش آگاهی در مورد تفاوتهای جنسیتی به روابط بهتر در محیط کار و افزایش بهره وری منجر خواهد شد .
بعضاًGender Equalityبرابر جنسیتی را از برنامه های توسعه حذف کردند. در حالیکه به معنی نبودن تبعیض و براساس توانائی زنان و مردان تصمیم گرفتن است.Gender Equality یعنی نبودن تبعیض و فرصت دادن به افراد بر اساس تخصص .تخصیص مساوی منابع و منافع یا دسترسی به خدمات برای زنان و مردان . در بعضی از شرکتها 26 زبان باید بخشنامه بدهند . سازمان های بزرگ 25 نوع نیرو دارند . اگر همه خانم ها یکجا کار می کنند ، چند آقا به آنها می پیوندند نوع نشستن و پوشش آنها باید چگونه باشد؟در فرهنگ ما خیلی متفاوت است . یک فرد اخراج شده در آمریکا می گفت : همکار من از مرخصی برگشته بود ، گفتم خوش گذشت؟چه کارها کردی؟ و تعارف شیرازی ام گل کرد،گفتم : مثل اینکه چند پوند چاق شدی ، گفت تو واقعاً فهمیدی من چاق شدم؟رفت شکایت کرد که نگاه رئیس من نگاه sexcual بوده ، آنقدر دقیق به من نگاه کرد که فهمیده من چاق شدم . فرد اخراج شده گفت : به من گفتند باید بروی دوره Gender Equality ببینی.حالا ما در شرکتها می بینیم چقدر با خانمها شوخی می کنند و حرفهایی دور از اخلاق کاری می زنند ، چون غافل از آموزش هستیم. نشستهای جنسیتی باید براساس نظام ارزشی به افراد داده شود.
لزوم مطالعه تفاوتهای زنان و مردان در محیط کار از دید روانشناختی:
تفاوت جنسیتی وجود دارند اما به درستی درک نمی شوند.
- افزایش آگاهی در مورد تفاوت های جنسیتی به روابط بهتر در محیط کار و افزایش بهره وری منجر خواهد شد.

/ 0 نظر / 88 بازدید